اینارو ولش کن
خودت چه خبر
چطوری؟😂

اینارو ولش کن
😂 خودت چه خبر

Mastodon Bida.im

Un'istanza mastodon antifascista prevalentemente italofona con base a Bologna - Manifesto - Cosa non si può fare qui

An antifa mostly-italian speaking mastodon istance based in Bologna - About us - What you can't do here

Tech stuff provided by Collettivo Bida