دو اصل روانشناسی هست که درعین سادگی واقعا تأثیرگذار و مفیدن؛
یکیش اینه که تو بیست و یک روز میشه یه عادت جدید پیدا کرد و تو نود روز میشه یه سبک زندگی ساخت و در نهایت تو سه ماه میشه خیلی راحت کل زندگی رو تغییر داد!
دومیش اینه که اگه چیزی بیشتر از یه روز ناراحت و اذیتت کرد تا به روز دوم نرسیده درموردش حرف بزن. مطمئن باش اگه ناراحتیتو تو خودت بریزی بدتر میشه.

+درضمن یاد بگیر چیزایی که یاد گرفتی رو بنویسی چون اثرش دوبرابر می‌شه.

That's it. I've found it. This is the energy I am bringing into 2023.

Due compagn* hanno occupato la gru a fianco alle due torri a Bologna in solidarietà ad Alfredo cospito contro 41bis ed ergastolo ostativo. Invitiamo tutt* a raggiungere il presidio qui sotto!

ITINERARIO Street Rave Parade - Bologna 17 Dicembre 2022

CONCENTRAMENTO ORE 14 @ VILLA ANGELETTI

Il 17 dicembre ci uniamo alle chiamate di Napoli, Firenze e Torino per contaminare le strade di Bologna a ritmo di BPM martellanti.

/ / Non comunicare con i giornalisti
/ / Non parlare con gli sbirri
/ / Non si accettano bandiere o simboli di partito

PARTENZA: Villa Angeletti
Via dei Carracci
Via Matteotti
Via Indipendenza
Via deiMille
Via Marconi
Via delle Lame
Viale Silvagni
Via Saffi
Via Malvasia
Via Zanardi
Viale Marco Polo
Via Gagarin
Via Gobetti
Via Bolognese
ARRIVO: Piazza dell'Unità


«Quella sera a Milano era caldo
ma che caldo, che caldo faceva...
«Brigadiere, apra un po' la finestra»
ad un tratto Pinelli cascò.»

Fin dall’adozione del #GDPR, #NOYB, cioè #schrems, ha sostenuto che la pubblicità targettizzata richiedesse il consenso degli utenti, mentre secondo #meta essa era parte del servizio di social network. Il Garante europeo (#EDPB) ha ora dato ragione a NOYB: Facebook, Instagram e Whatsapp non possono offrire pubblicità basate sulla profilazione senza consenso. La sanzione potrebbe essere spettacolare noyb.eu/en/noyb-win-personaliz

@nicolo73 @informapirata

Infatti il Venezuela, che s'è fatto la propria distro GNU/Linux nazionale (Canaima) che si usa ovunque (scuole, uffici, ecc.) è considerato una dittatura perché rende difficoltoso ai cittadini l'essere derubati da Microsoft.

"If you think technology will solve your problems, you don’t understand technology — and you don’t understand your problems." Laurie Anderson, 2020

Nel 2016, dalle 58mila email che il genero di Erdogan si fece fregare,
tra tante altre cose tipo il traffico di petrolio con l'ISIS, emerse la gestione dei troll nei social media, stimati nel 2013 dal WSJ in 6000:

wsj.com/articles/SB10001424127

Annuncio della fonte originale dall'archivio
web.archive.org/web/2022051915

perché simpaticamente il leak non è più in linea:
wikileaks.org/berats-box/

Erano 6.000 troll nel 2013,
fate le vostre proiezioni.

Chi ha seguito account curdi su Twitter li ha visti spesso.

Show thread

Negli anni '90 Internet era ancora in costruzione ed anche in Italia il movimento controculturale si esprimeva soprattutto attraverso fanzine, riviste autoprodotte e autodistribuite il cui si poteva trovare tutto ciò che era assente nei canali mainstream e il tutto attraverso approcci linguistici ed estetici peculiarissimi. Un 'intero mondo che rischierebbe di restare solo un ricordo di chi l'ha vissuto se non fosse per progetti come che da anni si occupano di rendere acessibile un vasto archivio di fanzine digitalizzate. Guardate che meraviglia! grafton9.net/

Sostieni le spese legali di Zic.it: sabato 26 con la crew!

Vi aspettiamo a @vag61 per supportare le spese legali del nostro quotidiano online autogestito, perché dare voce alle realtà e soggettività antifasciste, antisessiste, antirazziste e antiautoritarie si traduce anche in querele e processi. Non mancate!

@sonoclaudio ma :( e quindi cosa ci devo fare io povero terrestre?

Ehilà fediverso italico! Nuovo episodio, con ritardo non troppo epico (cit. Barnieri)

DataKnightmare: L'algoritmico è politico: DK 7x08 - Mastodon e Privacy

Pagina web episodio: spreaker.com/user/runtime/dk-7

File multimediale: dts.podtrac.com/redirect.mp3/a

Hello people from the #twitterMigration. We are happy to see you. How do you like a place with no #ads and no algorithm pushing content down your throat?
Do you prefer to be free?
OK, then, carry your weight, and contribute monetarily.

The fediverse is about people, not consumers.

Give what you can to the instance of your choice, and at least €1 to Mastodon.
No one is going to make it rich on the fediverse, but no one should be expected to work and pay infrastructure for free.
Your admins will appreciate.
Thank you.


Stasera dalle 22 faremo manutenzione.
Spegneremo l'istanza.

Siete avvisat*

Boostate please :bear_hugs: :beepboopone: :blobfistbumpB: :crt_w_green_lines: :crt_w_prompt: :confused: :force: :miyano_yay: :taberu_ryou:

Show older
Mastodon Bida.im

Un'istanza mastodon antifascista prevalentemente italofona con base a Bologna - Manifesto - Cosa non si può fare qui

An antifa mostly-italian speaking mastodon istance based in Bologna - About us - What you can't do here

Tech stuff provided by Collettivo Bida