Οργανική Χημεία/Υδρογονάνθρακες/Αλκάνια

Στη Γη οι κύριες πηγές των υδρογονανθράκων είναι τα ορυκτά καύσιμα (φυσικό αέριο, πετρέλαιο και γαιάνθρακες. Το φυσικό αέριο είναι κατά βάση μεθάνιο με μικρότερες ποσότητες άλλων αέριων αλκανίων (αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο), καθώς και ποσότητες διυδρογόνου και ηλίου. Το πετρέλαιο είναι μείγμα αλκανίων και κυκλοαλκανίων με μικρότερες ποσότητες αρωματικών υδρογονανθράκων, αλλά και άλλων (κυρίως θειούχων) οργανικών ενώσεων (δηλαδή και άλλων κατηγοριών υδρογονανθράκων και μη υδρογονανθράκων). Η δημιουργία των ορυκτών αυτών σχετίζεται με την δημιουργία ιζηματογενών πετρωμάτων και αποτελεί προϊόν αποδόμησης των ζωικών και φυτικών ιστών οι οποίοι παγιδεύτηκαν μέσα στα πετρώματα στη διάρκεια της δημιουργίας τους.

Μεθάνιο: αέριο κύριο συστατικό του φυσικού αερίου (καύσιμο).

1/

Δεκαεξάνιο: συστατικό του καυσίμου ντίζελ και του πετρελαίου θέρμανσης.

Το μεθάνιο καθώς και άλλα αλκάνια χαμηλού μοριακού βάρους μπορούν να δημιουργήσουν εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα (1-8% CH4) ενώ το μεθάνιο θεωρείται δεύτερο σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου (μετά το CO2). Τα ελαφρά υγρά αλκάνια είναι εξαιρετικά εύφλεκτα. Τα πεντάνιο, εξάνιο, επτάνιο και οκτάνιο έχουν επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως επικίνδυνα για το περιβάλλον και επιβλαβή.

Το μεθάνιο (methane) είναι το απλούστερο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας. Έχει χημικό τύπο CH4. Είναι το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου (70-90%).

Το μεθάνιο στο φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο αποτελεί την κύρια πηγή απομόνωσης μεθανίου. Πρόκειται για μίγμα αερίων που βρίσκεται σε φυσικά κοιτάσματα εγκλεισμένα στο φλοιό της Γης.

2/

Συνήθως αποτελείται από μίγμα αερίων υδρογονανθράκων, κυρίως μεθανίου και αιθανίου και υδρογόνου. Μερικές φορές περιέχει επίσης ήλιο, άζωτο και υδρόθειο.

Τα ελαφρά υγρά αλκάνια είναι εξαιρετικά εύφλεκτα.

Τα αλκάνια απαντώνται τόσο στη Γη όσο και στο ηλιακό μας σύστημα, αλλά συνήθως μόνο τα περίπου εκατό πρώτα μέλη της ομόλογης σειράς και κυρίως σε ίχνη. Οι ελαφροί υδρογονάνθρακες, και κυρίως το μεθάνιο και το αιθάνιο, έχουν εντοπιστεί σε ουρές κομητών αλλά και σε μετεωρίτες. Επίσης, αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό της ατμόσφαιρας των αέριων πλανητών Δία, Κρόνου, Ουρανού και Ποσειδώνα. Στον Τιτάνα, δορυφόρο του Κρόνου, πιστεύεται ότι κάποτε υπήρχαν μεγάλοι ωκεανοί μικρών ή και μακρύτερων αλκανίων ενώ τώρα πιστεύεται ότι υπάρχουν μικρότερες θάλασσες υγρού αιθανίου.

3/

Τα αλκάνια είναι κορεσμένοι αλειφατικοί (δηλαδή μη κυκλικοί) υδρογονάνθρακες και οι πιο απλές οργανικές ενώσεις.

Το μεθάνιο συντελεί στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενώ οι υδρογονάνθρακες παραμένοντας πιο χαμηλά στην ατμόσφαιρα είναι πιο επικίνδυνοι ως εύφλεκτο υλικό.

el.m.wikibooks.org/wiki/%CE%9F

companies donated $700m to universities over 10 years

at 27 universities can shift not just research agendas, but also policy in the direction the industry prefers, report says

The study was created from publicly available data, including tax-form 990s from fossil fuel company foundations, annual reports from both universities and oil companies, and press releases or media coverage, it’s an imperfect approach, but it is enough to give some hint of how much money fossil fuel companies are investing in research that has a real impact on policy.

“These research projects have real-life implications – for example a lot of the fossil fuel-funded research has re-centered natural gas in the conversation about renewables,” Bella Kumar, lead author of the Data for Progress report, said.

theguardian.com/environment/20

Follow

Dan Kammen, professor of energy at University of California at Berkeley and a former adviser to both the US government and the United Nations on climate, led one of the research groups that benefitted from one of the largest fossil fuel gifts ever made to any university, BP’s $500m donation to the Energy and Biosciences Institute – a consortium that includes Berkeley, University of Illinois at Champagne-Urbana, and the Lawrence Berkeley National Lab–to study biofuels. He sees schools like Posewitz’s that have a longstanding relationship with the fossil fuel industry as fundamentally different from schools like his that prioritize climate research.

“Places like Colorado School of Mines or University of Texas that actively court and work for the fossil fuel industry are a different story,” he said.

1/3

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon Bida.im

Un'istanza mastodon antifascista prevalentemente italofona con base a Bologna - Manifesto - Cosa non si può fare qui

An antifa mostly-italian speaking mastodon istance based in Bologna - About us - What you can't do here

Tech stuff provided by Collettivo Bida