අපි හැමදිනකම හඩ නගමු අද විශේෂයෙන් කථාකරමු එතම් කාන්තාවන්ට සිදුවන අපචාර සහ හිංසනය පිළිබඳව mujeres-libres-bologna.noblogs

Show older
Mastodon Bida.im

Un'istanza mastodon antifascista prevalentemente italofona con base a Bologna - Manifesto - Cosa non si può fare qui

An antifa mostly-italian speaking mastodon istance based in Bologna - About us - What you can't do here

Tech stuff provided by Collettivo Bida